Triadický princip

Triadický princip vychází z běžného rozlišení psychické energie podle energetických center. Pojmem základní energie je v triadickém principu označována trojice energetických center – energie břicha, srdce a hlavy. Každé z energetických center s sebou nese určité základní téma. Podle teorie triadického principu v každém člověku primárně převládá jedna základní energie (tedy buď břišní, nebo srdeční, nebo energie hlavy) a tvoří tím základ jeho psychické struktury.