Doporučená literatura

Dialog s nevědomím – Práce s metodou Voice Dialogue – Radim Ress, Alexander Riechers

Metoda voice dialogue manželů Stoneových vznikla před více než 40 lety. Autoři knihy Dialog s nevědomím představují moderní pojetí této metody a vracejí se přitom k myšlenkovému dědictví C. G. Junga. Ukazují, jak se nevědomí zobrazuje v podobě vnitřních postav, jež jsou předlohou pro vzorec lidského osudu. Lidská duše funguje jako dialog těchto hlasů, které jsou uspořádány podle skryté hierarchie moci a skrze dialog se také stávají vědomými. Tak můžeme nacházet jejich rysy, rozpory a nutkání, a tím přímo zakoušet nevědomé komplexy, avšak zároveň ke svému nevědomí začít zaujímat svobodný vztah. Popis metody je doplněn řadou kazuistik.
Radim Ress pracuje se systemickými konstelacemi, voice dialogue, eye movement integration, NLP. Metodu voice dialogue spojuje s prací na vícegeneračních traumatech, čímž vytváří integrovanou metodu, která rozšiřuje dosah obou původních metod. Dlouhá léta žil v Rakousku, nyní působí v České republice.
Alexander Riechers má v Mnichově praxi jako kouč a poradce. Jeho hlavní oblastí zájmu je osobnostní rozvoj manažerů. Práce s nevědomím včetně metody voice dialogue je pro něj trvalou součástí seberozvojové práce jeho klientů.

Umění být zdráv – Jan Vojáček

Ozdravný průvodce životem

Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu? Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční medicíny Jan Vojáček vám ukáže, jak ve vlastním organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii. Umění být zdráv může ovládnout kdokoli – zjistěte, jak na to. 

V rozhovoru s novinářkou Věrou Keilovou odpovídá Jan Vojáček například na otázky: 

Jak stres ovlivňuje naše zdraví a jak se stresem pracovat? A co dělat, když se mu vyhnout nemůžeme.

Jak na nás působí digitální svět a sociální sítě? Proč potřebujeme lajky?

Kdy nám hrozí autoimunitní porucha? A proč jsou více ohrožené ženy?

Jsme skutečně jen hříčkou v rukou genů?

A take se dozvíme, že lidský organismus je neuvěřitelně dokonalý!

 

Trauma a rodinné konstelace – Franz Ruppert

Příčina duševních problémů tkví často v našich traumatických zkušenostech. Přirozené zvládání traumat probíhá na základě štěpení psychických struktur. Takové štěpení sice umožňuje přežít po traumatické zkušenosti, ale život se stává obtížným a namáhavým, protože působí strategie vyhýbání, kontroly, kompenzací a iluzí. Autor na četných příkladech předvádí, jak je možné úspěšně pracovat na zvědomění nevědomých rozštěpení ve vlastní osobní struktuře, vysvětluje jejich původ a nabízí terapeutická řešení. Ústřední roli má rozvíjení metody rodinných konstelací směrem ke konstelacím „vnitřních částí“ – ke konstelacím traumat.

Symbióza a autonomie – Franz Ruppert

Traumata z narušeného systému rodinných vazeb. Autor se zamýšlí nad tím, proč je často tak obtížné přivést k odpoutání od rodičů právě ty děti, které z jejich strany zažily jednoznačná poškození. Proč jsou právě ty děti, které byly ze strany svých rodičů nejvíce zanedbávané či zneužívané, nejméně schopny se od nich vnitřně distancovat? Odpovědí na uvedené otázky je skutečnost, že symbiotický proces mezi matkou a dítětem se pro ně stal traumatem – symbiotickým traumatem. V jeho důsledku dochází u dítěte k psychickému štěpení. Dítě je nuceno obracet svou pozornost k druhým lidem, na nichž se pak stává závislé.

Tajemství předků – Peter Teuschel

Téma transgeneračního přenosu se v moderní době začalo šířeji řešit v souvislosti s výskytem symptomů traumatu u netraumatizovaných potomků obětí holocaustu. Předci však hráli významnou úlohu už v prastarých či „primitivních“ kulturách. Roli předků v prožívání jednotlivce dosud zpracovala i řada psychoterapeutických škol. Různé poznatky týkající se vlivu předků na náš život nakonec vedly k vytvoření konceptu epigeneticky, jež studuje změny ve fungování genů na základě prožitků daného jedince. Tím vším se zabývá autor knihy Tajemství předků a za pomoci kazuistik z vlastní praxe rozebírá témata jako rodinná tabu, role, legendy, traumata, zdroje, vztahy k riziku, vazby nebo přivlastňování a vylučování některých členů rodiny. Nabízí také způsoby, jak s transgeneračním přenosem pracovat v rámci psychoterapie i vlastního života. Kniha je psána pro všechny, kdo chtějí získat široce pojatý přehled o tomto fascinujícím tématu.

Trauma, nechtěné dědictví – Mark Wolynn

Deprese. Úzkosti. Chronické bolesti. Fobie. Obsedantní myšlenky. Tyto obtíže v některých případech nemívají žádnou konkrétní příčinu. Odkud se tedy berou?

Kořeny těchto problémů se mohou skrývat v životě našich rodičů, prarodičů, a dokonce i praprarodičů. Nejnovější vědecké výzkumy podporují to, co mnozí již dlouho tušili – traumatická zkušenost se může předávat z generace na generaci. Dokonce i v případě, že osoba, která původní trauma utrpěla, zemřela, její příběh byl zapomenut či se o něm mluvilo, mohou vzpomínky a pocity žít dál v jejich dětech a vnucích. Toto dědictví bývá často zakódované a sehrává v našem emocionálním a fyzickém zdraví mnohem větší roli, než by se zdálo.

Deprese, odkaz předků – Silvie Tenenbaum

Transgenerační přenos

Deprese může kdykoli postihnout kohokoli z nás. K jejímu překonání navrhuje autorka ojedinělý přístup. Během své praxe zjistila, že mnoho případů deprese je svým původem „transgenerační“, tedy vyvoláno rodinnými tajemstvími, smrtí blízkých osob, kterou členové rodiny řádně neodtruchlili, genealogickým opakováním a podobně. Strozmitelným jazykem a na základě příkladů z praxe s klienty vede autorka čtenáře k tomu, aby se osvobodili 

 

Probouzení tygra – Peter A. Levine, Ph.D. a Ann Frederick

Kniha nabízí nový, optimistický pohled na trauma. Pohlíží na lidské zvíře jako na jedinečnou bytost obdařenou instinktivní schopnosti léčit se a myslícím duchem, který dokáže tuto vrozenou schopnost zapřáhnout a využít. Kniha se zabývá velmi zajímavou otázkou – jak to, že zvířata žijící ve volné přírodě, která běžně čelí ohrožení, jsou jen málokdy traumatizována? Porozumíme-li dynamice, která poskytuje divokým zvířatům odolnost vůči traumatickým symptomům, odhalíme tajemství traumatu i u člověka.

Uzdravení bez léků a lékařů – David Servan-Schreiber

Stres, deprese a úzkosti patří mezi nejrozšířenější neduhy moderní civilizace. Počet lidí trpících psychickými potížemi každoročně narůstá. Věhlasný psychiatr a neurolog David Servan-Schreiber, otec tzv. „medicíny emocí“, ve své knize dokládá, že depresi, úzkost a stres lze vyléčit bez psychoterapie a antidepresiv. Jeho „medicína emocí“ využívající sedmi základních metod inspirovaných jak tradičním lékařstvím, tak výdobytky moderní vědy, si získala uznání mezi laickou i odbornou veřejností po celém světě a jeho kniha Uzdravení bez léků a lékařů se stala mezinárodním bestsellerem.

Cesta k vibrujícímu zdraví – Alexander Lowen

Alexander Lowen – byl americký psychoterapeut a tvůrce bioenergetiky. Studoval u Wilhelma Reicha a jeho práce podnítila řadu dalších škol psychoterapie zaměřené na tělo.

Bioenergetika představuje způsob, jak chápat lidskou osobnost z hlediska jejího těla a energetických procesů. Jde též o způsob terapie , který kombinuje práci s tělem a myslí, aby lidem pomohl řešit jejich emoční problémy a realizovat vlastní potenciál. V knize najdete přes 100 cvičení zaměřených na různé fáze cvičení, polohy i tělesné oblasti. Bioenergetické cviky mají snížit napětí svalů, navodit přirozené dýchání, odstranit energetické bloky a zvýšit schopnost zakoušet příjemné pocity. Kniha je určena jak pro odborníky v oblasti psychoterapie tak i pro zájemce o bioenergetická cvičení, pro něž jsou všechny cviky podrobně popsány, ilustrovány a obsahují otázky pro zpětnou vazbu.

 

Trauma a paměť – Peter A. Levine

Peter A. Levine, ph.D. doktor lékařské biofyziky a psychologie, je autorem metody somatického prožívání, techniky léčby traumat prostřednictvím práce s tělem. Za svůj celoživotní přínos v oboru psychoterapie obdržel v roce 2010 Cenu za celoživotní dílo od Americké asociace body-psychoterapeutů. Vysoce ceněná je jeho práce na poli dětské psychiatrie.

Kniha je dalším pozoruhodným příspěvkem k problematice léčby traumatu. Autor popisuje jednotlivé druhy paměti, jejich základní neurologické mechanismy a jejich význam v práci s traumatem. Kniha je určena pro terapeuty, kteří se chtějí zdokonalit ve své praxi, pro laiky, kteří chtějí lépe porozumět tomu, jak mysl a mozek uchovávají a rozřešují traumata.

 

Genetika v širších souvislostech, Geny – psýché – prostředí – Taťána Maříková

Doc. MUDr. Taťána Maříková, CSc. v knize shrnula své zkušenosti ze čtyřicetileté praxe v oblasti lékařské genetiky a biologie během svého působení na 2. lékařské fakultě UK. Její specializací je neurogenetika, je hlavní autorkou monografie Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií (Maxdorf, 2004) a řady dalších odborných textů k dané problematice.

Tato kniha je určena pro širší veřejnost. Jsou zde uvedeny základní znalosti o dědičnosti. Důraz je kladen na to, aby se čtenář zbavil představy o absolutní řídící roli našich genů nad našimi znaky, vlastnostmi, chováním, zdravím. Nejsme oběťmi svých genů. Naopak geny jsou ovládány tzv. epigenetickými signály, které nejsou zakódovány v DNA a které lze ovlivnit jednak procesy vědomými, například stravou, dýcháním, spánkem, meditací, fyzickou aktivitou, a jednak procesy nevědomými. Aspektům nevědomí, například individuálním, rodovým a společenským zátěžím či archetypálním souvislostem, autorka věnuje náležitou pozornost. Zdůrazněn je rovněž duchovní přístup k životu otevírající další základní témata, jako kam se v životě ubíráme, odkud jsme přišli, jaký má náš život smysl. Schopnost řešit tyto základní otázky významně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví každého jedince a má rovněž přímou souvislost s regulací funkce genů.  Čtenář se seznámí s konkrétními výsledky řady studií a může tak získat inspiraci, jak zlepšit svoje psychické i fyzické zdraví.

Proč cítím to, co ty. – Intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů. – Joachim Bauer

Primární terapie – Arthur Janov

Prvotní otisky – Arthur Janov

Jak pracuje váš mozek. – Strategie, které vám pomohou zbavit se elementů, které ruší. Soustředěni budete pracovat lépe po celý den. – David Rock